1397/12/10

پنجاه و نهمین نشست کتاب

روابط عمومی خانه دانش و فرهنگ زریاب

پنجاه و نهمین نشست کتاب

پنجاه و نهمین نشست کتاب خانه دانش و فرهنگ زریاب با معرفی و بررسی کتاب "تسلیم پول و دیگر هیچ" برگزار می شود.

این نشست با سخنرانی حیدر طاهری در مورخه 97/12/15 روز چهارشنبه رأس ساعت 17 در محل سالن کنفرانس فرهنگیان برگزار خواهد شد.