معرفی اعضاء خانه

نام سمت شماره تلفن پست الکترونیک
دکتر حسن زاده ریاست انجمن 09140000000 dr.hasanzadeh@gmail.com
مهندس شهانق لو کارشناس IT 09360000000 shahangi_elena@yahoo.com

شعبات خانه

نام شعبه شماره تلفن آدرس
شعبه اول 36333333 خوی. اول خیابان تبریز