1397/09/12

پرسشنامه نظرخواهی

پرسشنامه نظرخواهی

پرسشنامه زیر برای نظرسنجی در رابطه با کتاب فیرورق طراحی شده است تا نظرات خوانندگان و اساتید محترم مورد لحاظ قرار گیرد. لطفا با ارائه نظرات خود به صورت شفاف، پدیدآورندگان این اثر را در تدوین هر چه بهتر محتوا و قالب این کتاب در چاپ بعدی یاری فرمایید.